Så jobbar vi

Så jobbar vi

Hos oss hamnar du inte i en växel där du måste knappa dig fram till den du söker
Du ringer direkt till den du söker, för akuta händelser är vi tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Din assistanscoach hjälper dig med allt du behöver
Varje assistansuppdrag leds av en assistanscoach vars uppgift är att ”coacha” kunden och dennes assistenter till den allra bästa assistansen. Assistanscoachen blir din främsta kontaktperson och fungerar som kund- och personalansvarig för de kunder, personliga assistenter och teamledare som ingår i varje assistansuppdrag. Även om varje uppdrag har en huvudkontaktperson samarbetar vi på kontoret så att det alltid finns någon mer som är insatt i assistansuppdraget.

Delaktighet, insyn och inflytande
Hos oss är det alltid du som kund (eller din legala företrädare) som beslutar var, när och hur assistansen ska utföras. Det gäller oavsett om du väljer att åta dig några övriga arbetsledande sysslor eller inte. Tillsammans upprättar vi en s.k. Uppgiftsfördelning där vi går igenom vem som ska hålla i de övriga arbetsledande sysslorna - du själv, en teamledare, din assistanscoach, eller kanske en kombination? Tack vare Uppgiftsfördelningen blir det tydligt för alla vem som gör vad, även om arbetsledningen delas mellan flera personer.

När du blir kund hos oss gör vi också en s.k. Genomförandeplan tillsammans. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig bild av hur dina krav och önskemål kring assistansen ser ut, att du får din assistans precis så som du vill ha den.

Ekonomi
Vi går tillsammans igenom vilka kostnader vi kan förvänta oss under det kommande året. En del av assistansersättningen öronmärks för administrations-, utbildnings-, personal- och arbetsmiljökostnader. Så gör vi för att det alltid ska finnas medel avsatta för att vi ska kunna fullgöra vårt arbetsgivaransvar, oavsett hur ekonomin ser ut i ett enskilt assistansuppdrag. Resterande del ska inrymma löner, lönebikostnader och assistansomkostnader.

Personliga assistenter
Du väljer själv vem som ska arbeta som personlig assistent. Om det behöver rekryteras assistenter gör vi en s.k. kravprofil där vi tillsammans går igenom vilka arbetsuppgifter de personliga assistenterna ska utföra och vilka krav och önskemål som finns på de sökande. Vi har många års erfarenhet från personalrekrytering och vi lägger ner mycket tid och engagemang för att varje rekrytering ska bli lyckad. Att du har assistenter som du verkligen trivs med är oerhört viktigt för en god kvalitet i assistansen och du är självklart delaktig genom hela rekryteringsprocessen. Vi har ingen allmän vikariepool utan rekryterar timvikarier för varje enskild kund.

De personliga assistenterna omfattas av kollektivavtal med tillhörande försäkringar och avtalspension.

För att assistenternas lönesättning ska ske korrekt och rättvist använder vi oss av ett lönesättningsverktyg där vi värderar assistenternas arbetssituation på varje arbetsplats. Denna värdering gör vi självklart tillsammans med dig.

Juridisk hjälp
Vi hjälper dig självklart med råd och stöd i juridiska frågor rörande din assistansersättning, t ex ansökan eller omprövning av assistansersättningen.

Assistanskvalitet
För att du ska få den assistans du har rätt till, utförd på det sätt du vill ha den och inte minst för att vi ska kunna vidareutvecklas som företag behöver vi fånga upp felaktigheter, klagomål och synpunkter i verksamheten. Vi dokumenterar de brister och felaktigheter vi stöter på hos oss själva, och de brister och synpunkter våra kunder kan ha på oss.

Personlig assistans är en individuell insats och vi kommer alltid att eftersträva att även på administrativ nivå hålla den så flexibel och individuell som möjligt. Det är ofrånkomligt att vissa regler och rutiner måste vara lika för alla kunder i företaget för att verksamheten ska fungera men vi lovar att så långt som möjligt undvika att skapa kollektiva regler för att effektivisera administrationen om det innebär att det begränsar den enskildes inflytande.

Vi bevakar dina intressen
Via mail och på våra regelbundna träffar håller vi dig alltid informerad om vad som händer med lagar och regler kring personlig assistans.

Utbildning, föreläsningar, handledning och evenemang
Alla nya kunder, teamledare och assistenter får obligatorisk introduktionsutbildning. Det är viktigt att introduktionen ges innan uppdraget/arbetet påbörjas så att kunder och assistenter får bästa möjliga start. Därefter planeras utbildningar utifrån de olika behov som finns eller uppkommer och både kunder och assistenter är alltid välkomna att komma med förslag på kurser och föreläsningar de är intresserade av.